Dotacje

I nabór do Programu priorytetowego MÓJ PRĄD

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Wnioski można składać do 20.12.2019r.

Kolejny nabór jest planowany na początek roku 2020.

 

Program finansuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 – 10 kWp służących na potrzeby budynków mieszkalnych .

Dofinansowanie wynosi 5 000 zł.

Kwota nie podlega opodatkowaniu, więc jest to faktyczna kwota dotacji .

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!

Więcej o Programie http://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!

Będziesz mógł otrzymać nawet 30-procentową dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W nowym programie Prosument, wdrażanym przez BOŚ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dobór rodzaju inwestycji jest bardziej elastyczny, co oznacza, że inwestycja w instalację grzewczą nie jest ograniczona wymogiem powiązania jej z urządzeniami służącymi do produkcji energii elektrycznej. 
Ty decydujesz co instalujesz!! 

Tutaj zapoznasz się z treścią programu Prosument II

Toruń: WFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na OZE w domu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 15 września rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM -dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.

Wnioski można składać do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15.

Celem programu EKODOM jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. W ramach dofinansowania można wykonać zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji; montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o  mocy do 300 kW wraz z instalacją; montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.; montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego.

Dotacje na instalacje fotowoltaiczne w Warszawie.

Od 1 Września 2016 r. Urząd Miasta Warszawa rusza z naborem na dotacje do instalacji PV. Dotacja wynosi 40 % (Maksymalnie 15 000 zł bezzwrotnego dofinansowania).

NFOŚiGW PROGRAM ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE

Firma EKO-PAL proponuje Państwu skorzystanie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej który gwarantuje dofinansowanie instalacji nawet do 90% odnawialnych źródeł energii jak również pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

⇒ podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

⇒ podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);

⇒ podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;

⇒ podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

⇒ kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Rodzaje przedsięwzięć:

Termomodernizacja następujących budynków:

⇒ muzeów,

⇒ szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów,

⇒ obiektów zabytkowych,

⇒ obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,

⇒ domów studenckich,

⇒ innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Więcej informacji pod poniższym adresem:
www.nfosigw.gov.pl

Program „Prosument”

Firma EKO-PAL spełnia wymagania programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, który ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich .

 

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

* źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
* systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

– pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
– dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
– maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
– określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
– oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
– maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
– wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

 

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, dzięki której NFOŚiGW zyskuje możliwość udostępnienia środków finansowych bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów lub dotacji, z zakresu ochrony środowiska.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla banków rozpocznie się na początku stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru to 30 dni.

Pod koniec I kwartału 2015 r. możemy podziewać się już prężnie działającego, wyczekiwanego przez wszystkich programu Prosument.

 

 

 Aktualnie możemy pozyskać środki z trzech Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska: z Olsztyna,  Szczecina i Opola.

 

 

 

Program „Bocian-rozproszone, odnawialne źródła energii”

Program ma na celu wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Formą dofinansowania w programie jest pożyczka.

Terminy i sposób składania wniosków
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

2. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.

 

Szczegółowe informacje o programach można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW:

www.nfosigw.gov.pl